Sûrelerin isimleri

Sayı: 188 | 16 Ağustos 2012

Fatiha Sûresi (Mekkî): Fâtiha’nın kelime anlamı açılış, başlangıçtır. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresidir. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da yer alır.

    Âl-i İmrân Sûresi (Medenî): Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir. İmrân, Hz. Meryem’in (as) babasının adıdır. Kur’an-ı Kerim’de İmrân soyu, Allah tarafından seçkin kılınan soylar arasında zikredilir.

    Bakara Sûresi (Medenî): Bakara kelimesi sığır veya inek anlamına gelir. Adını 67-73. ayetlerde yer alan ‘Allah’ın Hazreti Musa’nın kavminden bir sığır kesmelerini istemesi’ hadisesinden alır. Sûrede İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm de geçer.

    Nisa Sûresi (Medenî): Nisâ, kelime olarak kadınlar manasındadır. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahseder.

    Mâide Sûresi (Medenî): Maide, kelime olarak ziyafet, sofra manasına gelir. 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan söz edilir.

    En’âm Sûresi (Mekkî): En’âm kelimesi koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehlî hayvanları ifade eder. Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı geleneklerin kınanması anlatılır.     A’râf Sûresi (Mekkî): El-A’râf, yüksek yerler, mevkiler veya orta bölge anlamındadır. 46. ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki ‘orta yer’ bölgesindeki insanlardan bahsedilir.